LOGO PINEDA
ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya

Carrer dels Joncs, 1 | L’Hospitalet de Llobregat |Barcelona | 93 263 79 90 | info@pineda.es

ESCOLA CONCERTADA
per la Generalitat de Catalunya
STEAM

STEAM és l’acrònim d’una iniciativa interdisciplinar del procés d’aprenentatge que, a partir de contextos i situacions de la vida quotidiana, integra i interrelaciona continguts de les matèries de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, juntament amb habilitats artístiques i creatives.

D’aquesta manera, complementem l’aprenentatge de continguts científics i tecnològics amb el desenvolupament del pensament divergent, de l’estímul de la creativitat i la capacitat d’innovació de l’alumnat per resoldre problemes.

Els projectes STEAM posen als alumnes reptes contextualitzats als que cal trobar solucions de forma integrada.  La metodologia que es fa servir és diversa però, principalment, implica:

  • Treball en equip
  • Presa de decisions
  • Autonomia
  • Organització del temps i dels recursos
  • Assumpció de rols
  • Debat
  • Comunicació